Translate

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของ มูลนิธิ รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

 • สนับสนุนการรักษาพยาบาลแมวจรจัดที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
 • ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีผู้รับอุปการะแมวจรจัด
 • ส่งเสริม สนับสนุนภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีการปกป้องการขยายพันธุ์ของแมวจรจัด
 • ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณะประโยชน์ เพื่อสาธารณะประโยชน์
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


กิจกรรมของ มูลนิธิ รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร


 1. กิจกรรม รักษ์แมว
 •  วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ หรือบรรเทาภาระ ค่ารักษาพยาบาลแมวจร แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในการนำแมวจรที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาล
 •  ราย ละเอียดกิจกรรม  มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลทั้งจำนวน หรือบางส่วน ให้แก่ผู้ที่นำแมวจรที่เจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้ หรือสถานพยาบาลอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบ  โดยผู้ที่ขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จะต้องปฎิบัติและดำเนินการตามระเบียบว่าด้วย การขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ที่ทางมูลนิธิฯ กำหนด 1. กิจกรรม ปันน้ำใจให้แมวจร
 • วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ หรือบรรเทาภาระค่าอาหารแมว  แก่ผู้เลี้ยงแมวจรทั่วไป
 • ราย ละเอียดกิจกรรม  มูลนิธิฯจัดให้มีการแจกอาหารแมว แก่ผู้เลี้ยงแมวจรในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรือ อื่นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการของโครงการฯ จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้ที่จะได้รับความอนุเคราะห์ โดยพิจารณาจาก  สถานะของผู้รับความอนุเคราะห์ , สถานที่ที่แมวอยู่อาศัย   และ จำนวนแมวที่อยู่ในความดูแล 1. กิจกรรม แมวเหมียว เหลียวหาบ้าน
 • วัตถุประสงค์ เพื่อหาผู้อุปถัมภ์แมวจร
 • ราย ละเอียดกิจกรรม  มูลนิธิฯ จัดให้มีกิจกรรมหาบ้านให้แมวจร  โดยใช้พื้นที่ในงานแสดงสัตว์เลี้ยงต่างๆ  หรือ เช่าพื้นที่ในการทำกิจกรรมหาบ้านให้แมวจร  โดยคณะกรรมการของมูลนิธิฯ เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม 1. กิจกรรม เหมียวจอมป่วน ชวนเพื่อนทำหมัน
 • วัตถุประสงค์  เพื่อลดอัตราการเกิดของแมวจร
 • ราย ละเอียดกิจกรรม  มูลนิธิฯ จัดให้มีกิจกรรมการทำหมันแมวจรตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรือ อื่นๆ  ตามที่มีผู้ร้องขอ  ทางมูลนิธิฯ จะเป็นผู้จัดหาแพทย์ ,ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการทำหมันแมวจร  และคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม ในการให้ความอนุเคราะห์ตามที่มีผู้ร้องขอ  โดยผู้ร้องขอจะต้องปฎิบัติ และดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วย การขออนุเคราะห์การทำหมันแมวจร ที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้  ทั้ง นี้ ทางมูลนิธิฯ อาจจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์การทำหมัน แก่ผู้เลี้ยงแมวที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำหมัน  และลดปัญหาการเกิดของลูกแมวที่ผู้เลี้ยงไม่ต้องการ  อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้นำแมวไปปล่อยตามวัด หรือสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก 1. กิจกรรม สองมือ ร่วมใจ ให้แมวจร
 •  วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ
 • รายละเอียดกิจกรรม  มูลนิธิฯ จัดให้มีกิจกรรมในการหารายได้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ และ เพื่อเป็นค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลแมวในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิรฯ  ทางมูลนิธิฯ จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดที่เกี่ยวกับแมว , สินค้าสำหรับผู้ที่รักแมว หรือสินค้าอื่นๆ   โดยสินค้าบางส่วนเป็นสินค้าที่มูลนิธิฯ จัดทำขึ้นเองเพื่อจำหน่าย / จัดหามาจำหน่าย หรือมีผู้บริจาคให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำมาจำหน่าย  อีกทั้งมูลนิธิฯ ยังจัดให้มีการประมูลสินค้า ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำมาหารายได้ในการดำเนินกิจกรรม  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างลุล่วง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น